Poniżej znajduje się wzrór oświadczenia rodziców w sprawie uczęszczanie ich dziecka na naukę religii rzymskatolickiej w szkole.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA

NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym:

wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

………………………………………...……………………..………………………,

 (imię i nazwisko dziecka)

                                                                

uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

                                                                     

                                                                      Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

                                                                      …………………………………………

                                                                      …………………………………………

 

…………………….………., dnia …………………….

                                                                                                 (miejscowość)

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA

NA NAUKĘ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE

Zgodnie z (§ 1 ust. 2), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach Dz.U. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) niniejszym:

Ja, niżej podpisany/podpisana……………………………………………...……………....

                                                (imię i nazwisko)

uczeń/uczennica klasy ............, wyrażam wolę uczestniczenia w zajęciach z religii rzymskokatolickiej.

                                                                                       

                                   Podpis ucznia:

                                                                    …………………………………………..

                                                                                                                      

…………………….………., dnia …………………….

f