Dzisiejsza Niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza. Chciałabym się z Wami Kochani, podzielić kilkoma refleksjami o świętym Kapłanie Zygmuncie Gorazdowskim, który jest założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.  Na nagrobku tego świętego kapłana znajduje się figura Jezusa Dobrego Pasterza, bo takie było jego całe życie. Spójrzmy i dziś oczami wiary na dzieje Kościoła, z łatwością można zauważyć, że Bóg jak Dobry Pasterz i Ojciec Miłosierdzia cały czas troszczy się o swoją Owczarnię. W przeciągu dziejów posyłał i posyła On do niej ludzi, którzy wpatrzeni w Chrystusa – Najwyższego Pasterza, starają się ciągle na nowo odczytać znaki czasu i w natchniony sposób odpowiadać na coraz to nowe potrzeby (VC 9) duchowe i materialne Ludu Bożego. Święci zawsze byli źródłem i początkiem odnowy w najtrudniejszych momentach całych dziejów Kościoła. (Zob. VC 35). 

 Dnia 23 października 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI zaliczył go do grona świętych Kościoła katolickiego. Ubogim oddał wszystko nie zostawiając dla siebie nic. Oddał – zdrowie, mienie, serce, sam prowadząc ubogi i umartwiony styl życia. Siłę zaś ducha przy słabnącym ciele czerpał z modlitwy, którą przepajał swoją działalność. Ten wielki jałmużnik Lwowa stanowi wymowny przykład dostrzegania potrzeb konkretnego człowieka, zwłaszcza ubogiego i cierpiącego.

Święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski – lwowski „Ksiądz Dziadów” – Wielki a zarazem Nieznany. Kim był? Zygmunt Gorazdowski urodził się 1 listopada 1845 r. w Sanoku. Jego rodzicami byli Feliks i Aleksandra z domu Łazowska. Gorazdowscy byli przykładną rodziną, w której wysoko były cenione i respektowane zasady religii katolickiej i tradycje narodowe. Zygmunt był drugim z siedmiorga dzieci Gorazdowskich. Od dzieciństwa był wątłego zdrowia i chorował na płuca. Po ukończeniu Gimnazjum podjął studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Jednak na drugim roku idąc za głosem powołania kapłańskiego, przerwał te studia i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Po ukończeniu teologii, ze względu na ciężką chorobę płuc, dopiero po 2-letnim intensywnym leczeniu otrzymał święcenia kapłańskie dnia 25 lipca 1871 r. w Katedrze Lwowskiej. W ciągu pierwszych sześciu lat posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz, administrator w Tartakowie, Wojniłowie, Bukaczowcach, Gródku Jagiellońskim i Żydaczowie. Po przeniesieniu do Lwowa krótko pracował przy kościele św. Marcina i Matki Bożej Śnieżnej, a następnie przez około 40 lat w parafii świętego Mikołaja we Lwowie. We Lwowie ksiądz Gorazdowski rozwinął szeroko zakrojoną działalność charytatywną zakładając liczne zakłady i towarzystwa. Ksiądz Zygmunt Gorazdowski zmarł we Lwowie w opinii świętości dnia 1 stycznia 1920 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Całe życie św. księdza Zygmunta Gorazdowskiego charakteryzowało się oddaniem różnorakiej działalności charytatywnej. Był on człowiekiem głębokiej modlitwy, o nadzwyczajnej wrażliwości na ludzkie cierpienie. Owa wrażliwość mająca swoje źródło w Miłosiernej Miłości Boga kazała mu zakładać i animować coraz to nowe Zakłady i Towarzystwa dobroczynne, w których schronienie znajdowali ubodzy Lwowa. Ta jego działalność stała się jego drogą ewangelizacji wśród ubogich.

Święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski należy do grona Wielkich – Nieznanych. Święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski był synem polskiego narodu. Jego idea ewangelizacji poprzez pomoc najuboższym, jaką urzeczywistniał w swoim życiu i działalności była niezwykle płodna i przynosząca obfite owoce trwające do dziś. Jego przemożnemu wstawiennictwu zawierzajmy naszych Duszpasterzy.

s. Rufina

Obraz znaleziony dla: św zygmunt gorazdowskiObraz znaleziony dla: Dobry Pasterz. Rozmiar: 167 x 160. Źródło: www.holyart.pl

f